Литература

 1. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе: Часть I, Москва, 1823, с.60.
 2. Газета «Каспий», № 109, 11 июня 1905 года.
 3. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. Bakı, 2002, “Adiloğlu”, с.85-186.
 4. Məmmədov İsrafil. Указанная работа, с.158.
 5. Azerbaijani carpets. Iravan group. Baku. “Elm”, 2011, p. 41.
 6. Газета “Азербайджан” (на русском языке), 29 июнь-1 июля 1919 г., №134-135.
 7. Парсамян В.А. История армянского народа 1801-1900 гг. Ереван, 1972, c. 43.
 8. Парсамян В.А. История армянского народа 1801-1900 гг.. Ереван, 1972, c. 44.
 9. ГААР, фонд 970, опись 1, дело 1, л.46.
 10. Zeynalov Əsgər. İrəvan məktəbləri. Bakı, “Mürtəcim”, 2011, с.6.
 11. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. с.26-27.
 12. Адрес-календарь Азербайджанской Республики на 1920 г.. Баку, 1920, Второй часть, с. 10-11.
 13. Шопен И. И. Исторический памятник…, c.475.
 14. George Bournoutian Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar of Erevan: A Portrait of a Qajar Administrator Iranian Studies, Vol. 9, No. 2/3 (Spring – Summer, 1976), p. 169.
 15. Зейналов Аскер. Эриванская интеллигенция. Баку, «Мутарджим», 2011, с.51-52.
 16. АПДУДПАР, фонд f. 1, опись 221, дело 1, лл. 21.
 17. Там же, c. 50-52.
 18. Эзов Г. А. Снощения Петра Великого с aрмянском народом. Документы. СПб. 1898, док. № 43. с.88.
 19. Неймат Мешадиханум. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Том ІІІ. Арабо-персо-тюркоязычные надписи Нахчыванской Автономной Республики (XII – начала XX века) (с иллюстр.). Баку, «XXI – Yeni Nəşrlər Evi», 2001, с. 39.
 20. James Justinian Morier. A second journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople, between the years 1810 and 1816, p.320-321.
 21. Козлов. В. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти. 1953-1985 гг., М.: Олма-пресс, 2006, c. 425.
 22. Milli maarifçilik fədaisi Mirzə Həsən Rüşdiyyə. “Güneyin səsi” dərgisi, Bakı, mart 2011-ci il, с. 22.
 23. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. III, Teatr tariximizdən səhifələr. с.60-61.
 24. Şardən J. Səyahətnamə (Fransız dilindən tərcümə edən V.Aslanov). Bakı, 1994, с. 21.
 25. Sovet Ermənistanında Azərbaycan kitabı (1925-1985). Biblioqrafiya. Tərtib edəni Söhbət Məmmədov. İrəvan, 1985, с.113.
 26. Развитие Еревана… с. 431.
 27. Развитие Еревана… с.356-357.
 28. Григорян З. Указанная работа, c. 141.
 29. Там же, лл. 14-17.
 30. Mədətli Eynulla. “Səməd Sərdariniyanın “İrəvan müsəlman yurdu olmuşdur” kitabı” məqaləsi, “Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2002, №2, с.196-199.
 31. Сборник статистических сведений о Кавказе. Том 1, Под редакцией Воронова Н. И. Тифлис, 1869, Отд. I, Гл. 3, с.24.
 32. Эвлия Челеби. Книга путешествия (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века). Вып. Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана. М. 1983, c.285.
 33. Шопен И.И. Исторический памятник …,. 451-452.
 34. Там же лл.21-25.
 35. Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը (1500-1800 թթ.). Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1971, с. 366. (на армянском языке).
 36. Sovet Ermənistanında Azərbaycan kitabı (1925-1985). Biblioqrafiya. Tərtib edəni Söhbət Məmmədov. İrəvan, 1985, с.35-38.
 37. Zeynalov Əsgər. İrəvan ziyalıları. Bakı, “Oğuz eli”, 1999, с. 67-73.
 38. Собрание актов…, Часть I, Москва, 1833, с. 43.
 39. Kotzebue by Moritz Von. Указанная работа, с.121-122.
 40. Губернии Российской Империи. История и руководители 1708-1917. Москва, «Объединенная редакция МВД России», 2003, с.376-377, 468.
 41. Robert Cullen, A Reporter at Large, “ROOTS,” The New Yorker, April 15, 1991.
 42. Там же, с.851.
 43. Çələbi Evliya. Указанная работа, c. 50-51.
 44. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. 6 cilddə. 6-cı cild. Bakı, 1985, с.7-9.
 45. Vilayətoğlu Salman. Oğuz elinin müqəddəs ocağı: Göyçə. Bakı, 2006,  “TS”, с.410-411.
 46. Абегян Манук. История древнеармянской литературы. Том 1. Ереван, 1948, с.10.
 47. Allahverdiyev Cəlal. Указанная работа, с.66.
 48. Потто В. Кавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг. Москва, Центрполиграф, 2006, с. 361.
 49. Adıgözəlov Əli. Qərbi Azərbaycandakı milli məktəblərimizin tarixindən. Bakı, “Təhsil”, 2003, с.52-53.
 50. Шопен И.И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху её присоединения к Российской империи. СПб., 1852, c.543-546.
 51. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. . Bakı, “Adiloğlu”, 2002, с.19-21.
 52. Шопен И. И. Исторический памятник…, c.468.
 53. Григорян З.Т. Указанная работа, c. 97-98.
 54. Ələkbərli Əziz. Qərbi azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı. (Sənədlərin dili ilə). Bakı, “Nurlan”, 2008, с.393-395.
 55. Эфэндиев Бала. (Биографический очерк). Баку, «Азернешр», 1975, с.25-26.
 56. Mərdanov Misir. Azərbaycan təhsil tarixi. II cild, Bakı, “Təhsil”, 2011, с.149.
 57. Ermənistan KP MK-nın Partarxivi, fond 1, iş 309, qovluq 18, v.10.
 58. Qarayev Elçin. İrəvan xanlığı. Bakı, 2010, с. 54; Əliyev Fuad, Həsənov Urfan. İrəvan xanlığı. Bakı, 1997. с.64-65.
 59. Газета “Азербайджан” (на русском языке), 14 января 1919 г., №8.
 60. Парсамян В.А. История армянского народа. 1801-1990 гг. Ереван, 1972, с.41-42.
 61. Süleymanov Mehman. İrəvan xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsi tarixindən. Bakı, “Hərbi nəşriyyat”, 1997, с.113-114.
 62. Печеви Ибрахим Эфэнди. История. (Извлечение по истории Азербайджана и сопредельных стран и областей периода 1520-1640гг.), Подготовил З.Буниатов, Баку, 1988, с.26.
 63. ГААР, фонд 2894 -1 c, c.E.19.
 64. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament. II cild, Bakı, 1998, с.695.
 65. Григорян З.Т. Указанная работа, c. 109-110.
 66. Məmmədov İsrafil. Tariximiz, torpağımız, taleyimiz. Bakı, “Adiloğlu”, 2002, с.638.
 67. А-do. Армяно-турецкие столкновения на Кавказе (1905-1906-е годы). С документальными, статистическими, топографическими комментариями (на армянском языке). Типография Айвазянов и Назарянов. Иреван, 1907, с. 50.
 68. Ordubadi M.S., Qanlı illər, Bakı, “Qafqaz”, 2007, с. 72-75; «Kaspi» qəzeti, № 181, 18 sentyabr, 1905-ci il, “Həyat” qəzeti, № 71, 23 sentyabr 1905-ci il.
 69. Lynch H.F.B. Armenia. Travels and Studies.  Vol I,  p.216-217.
 70. Ризаев Сабир. Указанная работа, с. 34.
 71. Газета “Правда”, 19 июля 1988 г.
 72. Azərbaycan bayraqları…, с. 27-28; Гёзалов. Парвин. Указанная работа, с. 83-84.
 73. Искусство Азербайджана. Том VII, Баку, 1959, c.51.
 74. Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերևանը: Յերևան, 1931. (Ерванд Шахазиз. Древний Иреван. Ереван, 1931, на армянском языке), с.170.
 75. АКАК, Том III, Тифлис, 1869, док. 467, с. 254.
 76. Шопен И.И., Новые заметки на древней истории Кавказа и его обитателей. С.Петербург, 1866, с.35.
 77. Евлия Челеби. Указанная работа, с.50.
 78. Там же, с.857-858.
 79. Qarayev Elçin. İrəvan xanlığı (1747-1828). Bakı, “Avropa”, 2010, с.5.
 80. Зейналов Аскер. Указанная работа, с.77-84.
 81. Газета «Каспий» №186, 24 сентября 1905 года
 82. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. III, Teatr tariximizdən səhifələr. “Bakı, “qismət”, 2009, с. 19-20.
 83. Лео. Избранные сочинения (на армянском языке) в 10-ти томах. Т. I. Ереван, 1966, с. 5
 84. ГААР, фонд 970, опись 1, дело.202, л.468.
 85. Газета “Азербайджан” (на русском языке), 9 июля 1919 г., №142)
 86. Акопян Тадевос. Очерк истории Еревана. Ереван, 1977, с.269-273.
 87. Шопен И.И. Исторический памятник…, с. 901-911.
 88. Çələbi Evliya. Указанная работа, с.51.
 89. Əfəndi Rasim. Указанная работа, с.114-115.
 90. Шопен И. И. Исторический памятник…,с Указанная работа,. 851-852.
 91. Kotzebue by Moritz Von. Указанная работа, с.112-113.
 92. Государственный Архив Азербайджанской Республики – ГААР, фонд 894, опись 10, дело.80, лл. 49-56.
 93. Акопян Тадевос Указанная работа, с. 189-190.
 94. ГААР, фонд 970, опись 1, дело 6, л. 1.
 95. Rəhimli İlham Указанная работа, с.122-123.
 96. Газета «Каспий» №96, 31 мая 1905 года
 97. Акопян Тадевос. Указанная работа, с.85.
 98. ГААР, фонд 970, опись.1, дело 1, лл. 53-54.
 99. История армянского народа, Ереван. 1980, c. 171.
 100. Şəfəq Nasir. İrəvanda Azərbaycan mətbuatı: 95 yaşlı “Bürhani-həqiqət” jurnalı. “525-ci qəzet”, 24 yanvar 2012-ci il.
 101. Газета «Каспий» №42, 23 февраля 1905 года
 102. ГААР, фонд 897, опись 1, дело 11, л. 246.
 103. Бретаницкий Л.С. Художественное наследие Переднего Востока эпохи феодализма. «Советский художник», 1988, с.203.
 104. Папазян А. Арабская надпись на гробнице туркменских Эмиров в или Аргаванд. Журнал «Ближний и средний Восток» сб. статей памяти Б.И.Заходера, Москва, 1961, с.74-75.
 105. Azərbaycan bayraqları. Bakı, “Elm”, 2005. с. 26-27; Гёзалов. Парвин. Знамёна азербайджанских ханств как источник в изучении истории государственности. Баку, 2010, с. 84.
 106. http://www.turkmenistan.ru/
 107. Усларь П.К. (сост.). Военно-статистическое обозрение Российской Империи. Санктпетербург, 1853, Том 16, Часть 6. Эриванская губерния. c.186.
 108. Собрание актов, относящихся к обозрению истории Армянского народа. Часть I, Москва, 1833, c.278-279.
 109. http://victor.sokirko.com/
 110. Арутюнян В., Асратян М., Меликян А., Ереван. Москва, «Стройиздат», 1968, с.33-34.
 111. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Bakı, “Elm”, 1996, с.3.
 112. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Araşdırma tərcümə, qeyd və əlavələrin müəllifləri Ziya Bünyadov və Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı). Bakı, “Elm”, 1996, с.18.
 113. Тер-Гевондян Арам. Армения и арабский халифат. Ереван, «АН Армянской ССР», 1977, с.271-285.
 114. Там же
 115. Şardən Jan. Указанная работа, с.23-28.
 116. Потто Василий. Кавказская война. Том. 3. с. 317.
 117. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri. V cild. с.389-340, 483.
 118. www.iranica.com
 119. Ордубади М. С., указанное произведение, стр. 27-35.
 120. Арутюнян В., Асратян М., Меликян А. Указанная работа, с.32.
 121. Собрание актов, относящихся к обозрению истории Армянского народа. Часть I, Москва, 1833, с. 328; Арзуманян Ашот., Ока Бюракана, Ереван, 1976, с. 284.
 122. ГААР, фонд f.897, опись.1, дело.40, лл. 186-187.
 123. Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 г. Тифлис, 1893.
 124. Пахомов Е.А.Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа. Вып. III-VIII, Баку, 1940-1959.
 125. Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений. В 5 т., Том V, Москва-Ленинград, «ACADEMIA», 1937, c. 393.
 126. Там же, с. 895.
 127. Abbaslı İsrafil. Məmmədvəli Qəmərli və onun “Atalar sözü” kitabı. “Vedibasar” qəzeti, № 07 (27), 1-15 aprel 2004-cü il.
 128. Axundov Nazim. “Azərbaycanda dövri mətbuat (1832-1920)”. Biblioqrafiya. Bakı, 1965, с. 70-71.
 129. Əhmədov Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. IX cild, Bakı, “Təhsil”, 2006, с.88-90.
 130. Григорян З.Т. Присоединение Восточной Армении к России в начале XIX в.. Москва, 1959, c. 48-51.
 131. Лео. История Армении (на армянском языке). III том, Иреван, 1946, с. 1072).
 132. Арутюнян А.О. Кавказский фронт 1914-1917 гг., «Аястан», Ереван, 1971, с. 296.
 133. Şardən J. Указанная работа с. 22.
 134.  Шопен И.И. Исторический памятник …,  с.509-517, 544-600.
 135. Sabir Rizayev, Əkbər Yerevanlı. Yunis Nuri. İrəvan, Ermənistan Teatr Cəmiyyəti, 1980; Hrayr Hovakimyan. Yunis Nuri. İrəvan, 1962.
 136. Арутюнян Б. Крупное монастырское хозяйство в Армении в XVII — XVIII вв. по архивным материалам Эчмиадзинского монастыря. Ереван, 1940, c.9-10.
 137. Əfəndi Rasim. Azərbaycan incəsənəti. Bakı, 2007, с.114-115.
 138. Потто В. Кавказская война. Том. 3. с. 354-358.
 139. Эзов Г. А. Снощения Петра Великого с aрмянском народом. Документы. СПб. 1898, док. № 43. с.88.
 140. Армянская анонимная хроника. 1722-1736 гг. Баку, «Елм», 1988, с.11.
 141. Шопен И.И., Исторический памятник…, с. 468.
 142. Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России, 1901-1916. Л.: [ГПБ], 1958-1961. № 9456.
 143. http://www.turkmenistan.gov.tm
 144. Köçərli Firudin bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, “Elm”, 1981, II cild, с.201-217.
 145. Памятная книжка Эриванской губернии на 1904 год. Эривань, 1903, отд. II, с.1-2.
 146. Азимбеков Иса. Мусульманские надписи Тифлиса, Эривани и Нахичевани. Известия Азкомистариса, Баку, 1929, выпуск 4, с. 299-300.
 147. Rəhimli İlham. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı. Bakı, “E.L.”, 2007, с.15.
 148. Потто В. Кавказская война. Том. 3, с. 361-363.
 149. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа” (СМОМПК). Тифлис, 1881, Вып. I, отд. I, с.44.
 150. Симеон Ереванци. Джамбр. Москва, 1958, с.21.
 151. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri.
 152. Известия Императорской Археологической Комиссии. Выпуск 46. С.Петербург, 1912, с.75-81.
 153. Томас де Ваал. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной». Москва, «Текст», 2005, c.118-119.
 154. Vəlibəyov Rza. Указанная работа. İrəvan, “Hayastan”, 1969, с.4; Зейналов Аскер. Эриванская интеллигенция. Баку, «Мутарджим», 2011, с.116-118, 136-138.
 155. Ишханян Б. Народности Кавказа. Состав населения, профессиональная группировка и общественное разслоение Кавказских народностей. Петроград,1916, с.18.
 156. Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերևանը: Յերևան, 1931, էջ 249; (Ерванд Шахазиз. Древний Иреван. Ереван, 1931, на армянском языке), с.249.
 157. Шопен И. И. Исторический памятник…, с.856-857.
 158. Nuri Süleyman. Указанная работа, с.305.
 159. Kotzebue by Moritz Von. Narrative of a journey into Persia, in the suite of the imperial Russian embassy, in the year 1817. London: 1819. p.100-105.
 160. Zeynalov Əsgər. İrəvan məktəbləri. Bakı, “Mütəcrim”, 2011, с.11-21.
 161. Сборник статистических сведений о Кавказе”, Том I, Отд. III, Тифлись, 1869, с.7.
 162. Известия Императорской Археологической Комиссии. Выпуск 46. С.Петербург, 1912, с. 79.
 163. Köçərli Firudin bəy. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1963, с.33.
 164. Армения двадцать месяцев борьбы, Ереван, 1989, с. 15.
 165. Rəhimli İlham Указанная работа, с.51-56.
 166. Шавров Н.Н., Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам, С.Петербург, 1911, с.64.
 167. Köçərli Firudin bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı. II cild, с.218-219.
 168. Папазян А. Д. Персидские документы Матенадарана. II. Купчие. Выпуск I (XIV—XVI вв.). Ереван, 1968.
 169. Юзбашян Карен. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия. Москва, 1998, с.216-217.
 170. Там же…, c.917.
 171. Развитие Еревана после присоединения Восточной Армении к России. (Сборник документов. 1801-1917гг). Составитель Т.Акопян. Ереван, 1978, с.286-288.
 172. Там же, с.849-850.
 173. Памятная книжка Эриванской губернии на 1906 год. Эривань, 1905, с.57.
 174. Потто Василий. Кавказская война. Том. 3. Персидская война: 1826—1828 гг. Москва, «Центрполиграф», 2006, с.317.
 175. Папазян А. Иноземное господство в Арартской области (ХV в.), в. Журнале «Известия АН Армянской ССР. Общественные науки, № 7-8, 1960, с.25. (на армянском языке).
 176. Акопян Т.Х. Очерк истории Еревана. Ереван, 1977, с.129-130.
 177. Azərbaycan teatrının salnaməsi. Birinci hissə, с.127.
 178. Həbib Həsənov. Silinməz adlar, sağalmaz yaralar. Bakı, 1997, с.60-61.
 179. İrəvan türklərinin mətbuat abidəsi “Lək-lək” jurnalı. Transliterasiya edən Ziyəddin Məhərrəmov. Bakı, “Açıq dünya”, 2008, с.92.
 180. Полное собрание сочинений А.С.Грибоедова. Том 1, С-Петербург, 1839, с. 43-44.
 181. Газета «Каспий» №96, 24 мая 1905 года
 182. Развитие Еревана… с.286-288.
 183. Vəlibəyov Rza. Указанная работа. с.136.
 184. Памятная книжка Эриванской губернии на 1902 год. Эривань, Типография Эдельсонь, 1902, Отд. III, c. 119-121.
 185. Köçərli Firudin bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı. İki cilddə. İkinci cild. Bakı, “Elm”, 1981, с.203-213.
 186. Хачатур Абовян. Полное собрание сочинений, Т.VIII, Ереван, (на армянском языке), 1958, с.287
 187. Живописная Россия. С.-Петербург, Москва, 1883, с.198-199.
 188. Հակոբյան Թ. Երևանի պատմությունը. 1500-1800 թթ., Երևան, 1971, էջ 283. (Акопян Т. X. История еревана (1500—1800 гг.), Ереван, 1971 (на армянском языке), с.283).
 189. Щербатов А.П. ,Указанная работа, c. 315-318.
 190. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. III, с.65.
 191. Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը (1500-1800 թթ.). Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1971, с. 274-275.
 192. Ризаев Сабир. Азербайджанский театр в Армении. Баку, 1963, с.29; Kərimov İnqilab. Azərbaycan teatr tarixi. I cild. Bakı, “Elm”, 2008, с.328-329.
 193. Allahverdiyev Cəlal. Указанная работа, с.41-43, 57.
 194. Путеводитель по Кавказскому Военно-Историческому Музею. Тифлис, Типография штаба Кавказского военного округа, 1913.
 195. Ашурбейли С.Б. Католические миссионеры в Азербайджане в XVIII в. // Средневековый Восток. Москва, 1980, с. 22-23.
 196. Dəlili Hüseyn. Azərbaycanın cənub xanlıqları. Bakı, “Elm”, 1979, с.130; Бутков П.А. .Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Часть вторая. Санкт-Петербург, 1869, с.177.
 197. Гагстгаузен Август. Закавказский край. Санктпетербург, 1857, часть I, c.230-231
 198. АКАК, Том III, Тифлис, 1869, док. 467, с. 254.
 199. Гакстгаузен Август. Закавказский край. Санктпетербург, 1857, часть I, c.230.
 200. Linch, H. F. B. Armenia, Travels and Studies. London, 1901, p. 213-215.
 201. Schillinger G. Persianische und Ost-indianische Reise. Nürnberg, 1716, p.118; İrəvan xanlığı. Bakı, Azərbaycan, 2010, с.78.
 202. Геворгян Паргев. В борьбе за существование. «Армянский вестник» qəzeti, Moskva, sentyabr, 1993.
 203. Миклашевская Н. О наследии и традициях в Азербайджанском изобразительном искусстве. В книге: Искусство Азербайджана. Том VII, Баку. 1959. с. 51.
 204. Арутюнян Н.В. Биайнили (Урарту). Ереван, 1970, с.423.
 205. ГААР, фонд 970, опись 1, дело 1, лл. 51-52.
 206. Ордубади М. С. Кровавые годы. («История армяно-мусульманской войны, произошедшей на Кавказе в 1905-1906-х годах). Баку, 1991. стр. 105-116.
 207. Персидские документы Матенадарана. Указы. Вып. II, 1601-1650 гг., Сост. А. Д. Папазян. Ереван, 1959 c.368-369.
 208. Firudin bəy Köçərlinin şəxsi arxivi. Bakı, “Nurlan”, 2006, с.143.
 209. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament. I cild, Bakı, 1998, с.855-559.
 210. АПДУДПАР, фонд 411, опись 9, дело 580, л. 191.
 211. Ереванци Симеон. Джамбр. Москва, 1958.
 212. Налбандян Микаэл. Полное собрание сочинений (на армянском языке), Том I, c.276; См: Аббасов И. Указанная работа. с. 65.
 213. Газета «Каспий» №39, 19 февраля 1905 года
 214. АКАК, Том VII, Тифлис, 1878, док. 523, с. 581-584.
 215. Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях. СПб., 1836, IV част, с. 266; İrəvan xanlığı. Bakı. 2010, s.107.
 216. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, II cild, Bakı, 2005. с362.
 217. www.centrasia.ru
 218. Шопен И.И. Исторический памятник…, с. 904.
 219. Памятная книжка Эриванской губернии на 1914 год. Эривань, 1914, Отд. I, с.59.
 220. Помпеев Ю. Карабахский дневник. Москва, “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2010, с.75.
 221. Газета “Ноев Ковчег”, № 3 (138), март, 2009.
 222. Atlas. Voyage au Caucase chez les tcherkesses et les abkhases en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée par Frédéric Dubois de Montpéreux. Paris, 1843.
 223. Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-1828. Mazda Publishers in association with Bibliotheca Persica. Costa Mesa, California and New York, 1992, p.59.
 224. Азимбеков Иса. Мусульманские надписи Тифлиса, Эривани и Нахичевани. Известия Азкомистариса, Баку, 1929, выпуск 4, с.300.
 225. ГААР, фонд f.897, опись 1, дело 78, лл. 22-24.
 226. Газета “Ноев Ковчег” , № 3 (138), март, 2009.
 227. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament. I cild, Bakı, 1998, səh.150-156).
 228. Azərbaycan teatrının salnaməsi. Birinci hissə, с.316-323.
 229. Əhmədov Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. IV cild, Bakı, “Təhsil”, 2006, с.308-309.
 230. Пикуль Валентин. Фаворит. Том. II, Москва, 2004, с.189.
 231. Nuri Süleyman. Uyanan esirler. İstanbul, “TÜSTAV”, 2002, с.365.
 232. Иреванское ханство. Российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана. Баку, 2010, «Азербайджан», стр.58-59.
 233. Акопян Тадевос. Указанная работа, с.301.
 234. Алекперли Фарид. Тысяча и один секрет Востока. Том.II, Баку, «Нурлан», 2008, с.105.
 235. Məmmədov Süleyman. İrəvan şəhərində etnik çevrilişlər. “Azərbaycan” jurnalı, 1992, № 1-2, с.156-157.
 236. Rəhimli İlham. Указанная работа, с.119-120.
 237. AKAK, Том VII, док. 438, c. 491.
 238. Frederic Dubois de Montpereux. Voyage autour du Caucase, chez les tcherkesses et les abkhases, en Georgie, en Armenie et en Crimee: a 6 v.: Paris, 1843.
 239. Kərimov Kərim. “İrəvan sərdarının sarayı” məqaləsi. “Yeni fikir” qəzeti, 18 oktyabr 1995-ci il, № 5.
 240. “Qızıl şəfəq”, №3, 12 yanvar 1929-cu il.
 241. Yerevanlı Əkbər. Azəri-erməni ədəbi əlaqələri. İrəvan, 1968, с.282.
 242. Киракосян Дж., Младотурки перед судом истории, İrəvan,1986, с.239.
 243. Əfəndi Rasim. Указанная работа, с. 115-116.
 244. Акопян Тадевос Указанная работа, с.198-199.
 245. АКАК, Том II, Тифлис, 1868, док. 1224, с. 613.
 246. Şərif Əziz. Keçmiş günlərdən. Bakı, “Yazıçı”, 1983, с.44-47.
 247. Şardən J. Указанная работа, с. 21.
 248. Şəfəq Nasir. İrəvanda Azərbaycan mətbuatı:95 yaşlı “Bürhani-həqiqət” jurnalı. “525-ci qəzet”, 24 yanvar 2012-ci il.
 249. Гаспарян М.А. Планировочная структура Еревана 19 – начала 20 вв. // Национальное своеобразие зодчества народов СССР: Сб. науч. тр.– Москва, 1979, с. 64-72.
 250. Байбуртян В.А., Армянская колония Новой Джульфы в XYII веке, Ереван, 1969, c. 21, 34, 37).
 251. АПДУДПАР, фонд 1, опись 222, дело 48, лл. 1-2.
 252. Акопян Тадевос Указанная работа, с.335-336.
 253. Потто В. Кавказская война. Том. 3. с. 359-361.
 254. Щербатов А.П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность. Том II, 1890 c. 322, 330.
 255. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. Bakı, 2002, с.184-185.
 256. Kərimov Kərim. Указанная статья.
 257. Akademik Yusif Məmmədəliyev. Bakı, 1996, “NPB”, с.13.
 258. АКАК, Том VII, Тифлис, 1878, док. 432, c. 480-481.
 259. Tərbiyət Məhəmmədəli. Danişməndani-Azərbaycan. Bakı, “Azərbaycan”, 1987, с.35.
 260. Аббасов И. Указанная работа, с.65
 261. Шопен И.И. Исторический памятник …, c.543-599.
 262. Армянская набойка. Москва, 1953, с.8-9.
 263. Mərdanov Misir. Azərbaycan təhsil tarixi. I cild, Bakı, “Təhsil”, 2011, с.91.
 264. Развитие Еревана… с. 383.
 265. Архив политических документов при Управлении делами Президента Азербайджанской Республики (далее АПДУДПАР) ф.1, оп.169, д.249, c.7-12).
 266. Акопян Тадевос Указанная работа, с.198.
 267. Çələbi Evliya. Səyahətnamə (Azərbaycan tarixinə aid seçmələr. Hazırlayan Seyidağa Onullahi). Bakı, 1997, с.50.
 268. Vəlibəyov Rza Указанная работа, с.123.
 269. Firudin bəy Köçərli. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1963, с.33-34.
 270. Əkbərov Əlizəbun. Böyük dostluq səhifələri. Bakı, “Azərnəşr”, 1968, с. 7.
 271. Развитие Еревана… с. 419.
 272. A-Do, указанное произведение, стр. 62-63.
 273. Развитие Еревана… с. 412-413, 420.
 274. Обозрение российских владений за Кавказом, в статистическом, этногафическом, топографическом и финансовом отношениях. Часть 4. Издатель: Санктпетербург, 1836, c.275.
 275. Զավեն Կորկոտյան. Խորհրդային Հայաստանի բնակչությունը. (1831-1931), Յերևան, 1932. Завен Коркодян. Население. Советской Армении. (1831-1931). Ереван, (на армянском языке), 1932, с.164-167.
 276. АКАК – Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. (далее АКАК) – Архив главного управления наместника Кавказа. Тoм 7. Тифлис, 1878, док. 512.
 277. Şardən Jan. Указанная работа, с.23-28
 278. Потто В. Кавказская война. Том. 3., с. 361-363.
 279. Allahverdiyev Cəlal. İrəvan ədəbi mühiti. Bakı, “Elm”, 2010, с.43-44
 280. Abbasov İ. Azərbaycan folkloru XIX əsr erməni mənbələrində. Bakı, 1977, с.102.
 281. Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերևանը: Յերևան, 1931, с.170-171; (Yervand Şahəziz. Qədim İrəvan. İrəvan, 1931, (на армянском языке).
 282. Там же, c. 60-61.
 283. Аруманян В., Асратян М., Меликян А. Ереван, Москва, 1968, с. 31.
 284. Томас де Ваал. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной. Москва, “Текст”, 2005, c.42.
 285. АКАК, Том VII, Тифлис, 1878, док. 523, с. 581-584.
 286. Vəlibəyov Rza. Keçmişdən səhifələr. İrəvan, “Hayastan”, 1969,с.55.
 287. Аннинский Александр. Древние армянские историки, как исторические источники. Одесса, 1899, с. 15.
 288. Известия Императорской Археологической Комиссии. Выпуск 39. С.Петербург, 1911, с.29-32.
 289. ГААР, ф.3026, оп. 1, дело 261, л. 23.
 290. Köçərli Firudin bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı. İki cilddə. İkinci cild. Bakı, “Elm”, 1981, с.202.
 291. Щербатов А.П. Указанная работа c. 322.
 292. Шопен И.И., Исторический памятник …,  с.467, 690
 293. Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերևանը: Յերևան, 1931.( Ерванд Шахазиз. Древний Иреван. Ереван, 1931, на армянском языке), с.34
 294. Nağıoğlu Möhsün. “Rəvaninin “Gülüstan” tərcüməsi” məqaləsi. “Elm və həyat” jurnalı, №2, 2010-cu il.
 295. Шопен И.И. Исторический памятник …, c. 170.
 296. Шопен И, Исторический памятник…, с.907.