Ədəbiyyat

 1. Ələkbərli Əziz. Qərbi azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı. (Sənədlərin dili ilə). Bakı, “Nurlan”, 2008, s.393-395.
 2. Григорян З.Т. Göstərilən əsəri, c. 97-98.
 3. Axundov Nazim. “Azərbaycanda dövri mətbuat (1832-1920)”. Biblioqrafiya. Bakı, 1965, s. 70-71.
 4. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. Bakı, 2002, s.184-185.
 5. (Köçərli Firudin bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı. İki cilddə. İkinci cild. Bakı, “Elm”, 1981, s.203-213.
 6. Сборник статистических сведений о Кавказе. Том 1, Под редакцией Воронова Н. И. Тифлис, 1869, Отд. I, Гл. 3, с.24.
 7. ARPİİSSA, f. 411, siy. 9, iş 580, v.191.
 8. Юзбашян Карен. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия. Москва, 1998, с.216-217.
 9. Григорян З.Т. Göstərilən əsəri, c. 109-110.
 10. Щербатов А.П. ,Göstərilən əsəri, c. 315-318.
 11. Ризаев Сабир. Азербайджанский театр в Армении. Баку, 1963, с. 34.
 12. Xaçatur Abovyan. Seçilmiş əsərləri, VIII cild, Yerevan, 1958, s.287.
 13. Ordubadi M.S., Qanlı illər, Bakı, “Qafqaz”, 2007, s. 72-75; «Kaspi» qəzeti, № 181, 18 sentyabr, 1905-ci il, “Həyat” qəzeti, № 71, 23 sentyabr 1905-ci il.
 14. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament. I cild, Bakı, 1998, səh.150-156).
 15. Шопен И.И. Исторический памятник…, c.917.
 16. Rəhimli İlham. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı. Bakı, “E.L.”, 2007, s.15.
 17. Эфэндиев Бала. (Биографический очерк). Баку, «Азернешр», 1975, с.25-26.
 18. Sabir Rizayev, Əkbər Yerevanlı. Yunis Nuri. İrəvan, Ermənistan Teatr Cəmiyyəti, 1980; Hrayr Hovakimyan. Yunis Nuri. İrəvan, 1962.
 19. A-Do, göstərilən əsəri, s. 62-63.
 20. Парсамян В.А. История армянского народа. 1801-1990 гг. Ереван, 1972, с.41-42.
 21. Zeynalov Əsgər. İrəvan məktəbləri. Bakı, “Mürtəcim”, 2011, s.6.
 22. Milli maarifçilik fədaisi Mirzə Həsən Rüşdiyyə. “Güneyin səsi” dərgisi, Bakı, mart 2011-ci il, s. 22.
 23. Бретаницкий Л.С. Художественное наследие Переднего Востока эпохи феодализма. «Советский художник», 1988, с.203.
 24. Памятная книжка Эриванской губернии на 1902 год. Эривань, Типография Эдельсонь, 1902, Отд. III, c. 119-121.
 25. Yenə orada, s.849-850.
 26. ARDA, f.897, siy.1, iş.11, v. 246.
 27. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri. V cild. 389-340, 483.
 28. Köçərli Firudin bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı. II cild, s.218-219.
 29. Ordubadi M.S., Göstərilən əsəri, s. 27-35.
 30. Гаспарян М.А. Планировочная структура Еревана 19 – начала 20 вв. // Национальное своеобразие зодчества народов СССР: Сб. науч. тр.– Москва, 1979, с. 64-72.
 31. Акопян Тадевос. Очерк истории Еревана. с.198.
 32. Шопен И.И. Исторический памятник…, с. 901-911.
 33. Обозрение российских владений за Кавказом, в статистическом, этногафическом, топографическом и финансовом отношениях. Часть 4. Издатель: Санктпетербург, 1836, c.275.
 34. Adıgözəlov Əli. Qərbi Azərbaycandakı milli məktəblərimizin tarixindən. Bakı, “Təhsil”, 2003, s.52-53.
 35. Şardən J. Səyahətnamə (Fransız dilindən tərcümə edən V.Aslanov). Bakı, 1994, s. 21.
 36. Leo. Erməni tarixi (erməni dilində). III cild, İrəvan , 1946, s. 1072.
 37. Firudin bəy Köçərlinin şəxsi arxivi. Bakı, “Nurlan”, 2006, s.143.
 38. АКАК, Том VII, Тифлис, 1878, док. 523, с. 581-584.
 39. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. . Bakı, “Adiloğlu”, 2002, s.19-21.
 40. Развитие Еревана… с. 419.
 41. Развитие Еревана… с.286-288.
 42. Ереванци Симеон. Джамбр. Москва, 1958.
 43. Киракосян Дж., Младотурки перед судом истории, İrəvan,1986, səh.239.
 44. Акопян Тадевос. Очерк истории Еревана. 189-190.
 45. Потто В. Кавказская война. Том. 3. Персидская война: 1826—1828 гг. Москва, «Центрполиграф», 2006, с. 361-363.
 46. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament. II cild, Bakı, 1998, səh.695.
 47. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. III, Teatr tariximizdən səhifələr. s.65.
 48. Məmmədov Süleyman. İrəvan şəhərində etnik çevrilişlər. “Azərbaycan” jurnalı, 1992, № 1-2, s.156-157.
 49. Алекперли Фарид. Тысяча и один секрет Востока. Том.II, Баку, «Нурлан», 2008, с.105.
 50. http://www.turkmenistan.ru/
 51. Linch, H. F. B. Armenia, Travels and Studies. London, 1901, p. 213-215.
 52. Əkbərov Ə. Böyük dostluq telləri. Bakı, “Azərnəşr”, 1968, s.
 53. Папазян А. Арабская надпись на гробнице туркменских Эмиров в или Аргаванд. Журнал «Ближний и средний Восток» сб. статей памяти Б.И.Заходера, Москва, 1961, стр. 74-75.
 54. Пахомов Е.А.Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа. Вып. III-VIII, Баку, 1940-1959.
 55. İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. Bakı, Azərbaycan, 2010, s.60-61.
 56. Потто В. Кавказская война. Том. 3. Персидская война: 1826—1828 гг. Москва, «Центрполиграф», 2006, с. 359-361.
 57. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi (bundan sonra ARPİİSSA), fond 1, siyahı 169, iş 249, vərəq.8-12.
 58. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа” (СМОМПК). Тифлис, 1881, Вып. I, отд. I, с.44.
 59. Frederic Dubois de Montpereux. Voyage autour du Caucase, chez les tcherkesses et les abkhases, en Georgie, en Armenie et en Crimee: a 6 v.: Paris, 1843.
 60. Потто Василий. Кавказская война. Том. 3. Персидская война: 1826—1828 гг. Москва, «Центрполиграф», 2006, с. 317.
 61. Щербатов А.П. Göstərilən əsəri c. 322.
 62. ARDA, f.2894 -1 c, c.E.19.
 63. Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը (1500-1800 թթ.). Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1971, s. 274-275.
 64. Robert Cullen, A Reporter at Large, “ROOTS,” The New Yorker, April 15, 1991.
 65. George Bournoutian Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar of Erevan: A Portrait of a Qajar Administrator Iranian Studies, Vol. 9, No. 2/3 (Spring – Summer, 1976), p. 169.
 66. www.centrasia.ru/
 67. Искусство Азербайджана. Том VII, Баку, 1959, c.51.
 68. Байбуртян В.А., Армянская колония Новой Джульфы в XYII веке, Ереван, 1969, c. 21, 34, 37).
 69. Развитие Еревана… с. 383.
 70. Известия Императорской Археологической Комиссии. Выпуск 39. С.Петербург, 1911, с. 29-32.
 71. “Kaspi” qəzeti, № 109, 11 iyun 1905-ci il.
 72. Григорян З.Т. Присоединение Восточной Армении к России в начале XIX в.. Москва, 1959, c. 48-51.
 73. Firudin bəy Köçərli. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1963, s.33-34.
 74. Папазян А. Д. Персидские документы Матенадарана. II. Купчие. Выпуск I (XIV—XVI вв.). Ереван, 1968.
 75. http://www.turkmenistan.gov.tm/
 76. Allahverdiyev Cəlal. İrəvan ədəbi mühiti. s.66.
 77. Аннинский Александр. Древние армянские историки, как исторические источники. Одесса, 1899, с. 15.
 78. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. Bakı, 2002, “Adiloğlu”, s.85-186.
 79. Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России, 1901-1916. Л.: [ГПБ], 1958-1961. № 9456.
 80. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. III, Teatr tariximizdən səhifələr. “Bakı, “qismət”, 2009, s. 19-20.
 81. Nuri Süleyman. Uyanan esirler. İstanbul, “TÜSTAV”, 2002, s.365.
 82. Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, fond 3026, siyahı 1, iş 261, vərəq 23.
 83. ARDA, f.970, siy.1, iş.202, v.468.
 84. АКАК – Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Архив главного управления наместника Кавказа. Тoм 7. Тифлис, 1878, док. 512.
 85. Развитие Еревана… с. 412-413, 420.
 86. (Köçərli Firudin bəy. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1963, s.33.
 87. Шопен И. И. Исторический памятник…,c.475.
 88. Sovet Ermənistanında Azərbaycan kitabı (1925-1985). Biblioqrafiya. Tərtib edəni Söhbət Məmmədov. İrəvan, 1985, s.35-38.
 89. Парсамян В.А. История армянского народа 1801-1900 гг. Ереван, 1972, c. 43.
 90. Щербатов А.П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность. Том II, 1890 c. 322, 330.
 91. Şəfəq Nasir. İrəvanda Azərbaycan mətbuatı:95 yaşlı “Bürhani-həqiqət” jurnalı. “525-ci qəzet”, 24 yanvar 2012-ci il.
 92. Allahverdiyev Cəlal. İrəvan ədəbi mühiti. Bakı, “Elm”, 2010, s.41-43, 57.
 93. Kotzebue by Moritz Von. Göstərilən əsəri, p.121-122.
 94. Потто В. Кавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг. Москва, Центрполиграф, 2006, с. 361.
 95. Шопен И.И., Новые заметки на древней истории Кавказа и его обитателей. С.Петербург, 1866, с.35.
 96. Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 г. Тифлис, 1893.
 97. Rəhimli İlham. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı. s.51-56.
 98. ARPİİSSA, f. 1, siy. 222, iş 48, vv. 1-2.
 99. АКАК, Том VII, Тифлис, 1878, док. 523, с. 581-584.
 100. Abbaslı İsrafil. Məmmədvəli Qəmərli və onun “Atalar sözü” kitabı. “Vedibasar” qəzeti, № 07 (27), 1-15 aprel 2004-cü il.
 101. Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Qajar rule 1795-1828. Mazda Publishers in association with Bibliotheca Persica. Costa Mesa, California and New York, 1992, p.59.
 102. Миклашевская Н. О наследии и традициях в Азербайджанском изобразительном искусстве. В книге: Искусство Азербайджана. Том VII, Баку. 1959. С. 51.
 103. Парсамян В.А. История армянского народа 1801-1900 гг.. Ереван, 1972, c. 44.
 104. Акопян Тадевос. Очерк истории Еревана. 301.
 105. ARDA, fond 970, siy.1, iş 1, v. 53-54.
 106. www.iranica.com.
 107. Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերևանը: Յերևան, 1931, s. 170-171; (Yervand Şahəziz. Qədim İrəvan. İrəvan, 1931, (ermənicə).
 108. Шопен И.И. Исторический памятник …, c. 170.
 109. A-do. Qafqazda erməni-türk toqquşmaları (1905-1906-cı illər). Sənədli, statistik, topoqrafik izahlarla (erməni dilində). Ayvazyanlar və Nazaryanlar mətbəəsi. İrəvan, 1907, səh.50.
 110. Vəlibəyov Rza. Keçmişdən səhifələr. İrəvan, “Hayastan”, 1969, s.123.
 111. Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений. В 5 т., Том V, Москва-Ленинград, «ACADEMIA», 1937, c. 393.
 112. “Ноев Ковчег”qəzeti, № 3 (138), mart, 2009.
 113. Арутюнян А.О. Кавказский фронт 1914-1917 гг., «Аястан», Ереван, 1971, с. 296.
 114. Армения двадцать месяцев борьбы, Ереван, 1989, с. 15.
 115. Şardən J. Göstərilən əsər s. 21.
 116. Адрес-календарь Азербайджанской Республики на 1920 г.. Баку, 1920, Второй часть, с. 10-11.
 117. ARDA, fond 970, siy.1, iş 6, v. 1.
 118. Арутюнян В., Асратян М., Меликян А., Ереван. Москва, 1968, с.32.
 119. ARPİİSSA, f. 1, siy. 222, iş 48, vv.21-25.
 120. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Bakı, “Elm”, 1996, s.3.
 121. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. Bakı, 2002, s.158.
 122.  Шопен И.И. Исторический памятник …,  с.509-517, 544-600.
 123. Köçərli Firudin bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, “Elm”, 1981, II cild, s.201-217.
 124. Əhmədov Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. IX cild, Bakı, “Təhsil”, 2006, s.88-90.
 125. Vəlibəyov Rza. Keçmişdən səhifələr. İrəvan, “Hayastan”, 1969, s.55.
 126. Развитие Еревана… с. 431.
 127. Vilayətoğlu Salman. Oğuz elinin müqəddəs ocağı: Göyçə. Bakı, 2006,  “TS”, s. 410-411.
 128. Шопен И.И., Исторический памятник …,  с.467, 690
 129. ADRA, f.897, siy.1, iş.40, v.186-187.
 130. Köçərli Firudin bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı. İki cilddə. İkinci cild. Bakı, “Elm”, 1981, s.202.
 131. Süleymanov Mehman. İrəvan xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsi tarixindən. Bakı, “Hərbi nəşriyyat”, 1997, s. 113-114.
 132. Армянская анонимная хроника. 1722-1736 гг. Баку, «Елм», 1988, с.11.
 133. Арутюнян В., Асратян М., Меликян А., Ереван. Москва, «Стройиздат», 1968, с 33-34.
 134. Nalbadyan Mikael. Əsərlərinin tam külliyyatı (ermənicə), I cild, s.276; Bax: Abbasov İsrafil. göstərilən əsəri. s. 65.
 135. «Kaspi» qəzeti, № 42, 23 fevral, 1906-cı il.
 136. Ашурбейли С.Б. Католические миссионеры в Азербайджане в XVIII в. // Средневековый Восток. Москва, 1980, с. 22-23.
 137. Əfəndi Rasim. Gösərilən əsəri, s.114-115.
 138. Пикуль Валентин. Фаворит. Том. II, Москва, 2004, с. 189.
 139. Yenə orada, s. 895
 140. Живописная Россия. С.-Петербург, Москва, 1883, с.198-199.
 141. Qarayev Elçin. İrəvan xanlığı (1747-1828). Bakı, “Avropa”, 2010, s.5.
 142. Эвлия Челеби. Книга путешествия (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века). Вып. Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Ирана. М. 1983, c.285.
 143. Şardən Jan. Göstərilən əsər, s.23-28.
 144. Ordubadi M.S. Qanlı illər. (1905-1906-cı illərdə Qafqazda baş vermiş erməni-müsəlman davasının tarixi). Bakı, 1991. s. 105-116.
 145. Kərimov Kərim, göstərilən məqaləsi.
 146. Эзов Г. А. Снощения Петра Великого с aрмянском народом. Документы. СПб. 1898, док. № 43. с.88.
 147. Vəlibəyov Rza. Keçmişdən səhifələr. İrəvan, “Hayastan”, 1969, s.4; Зейналов Аскер. Эриванская интеллигенция. Баку, «Мутарджим», 2011, с.116-118, 136-138.
 148. Неймат Мешадиханум. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Том ІІІ. Арабо-персо-тюркоязычные надписи Нахчыванской Автономной Республики (XII – начала XX века) (с иллюстр.). Баку, «XXI – Yeni Nəşrlər Evi», 2001, с. 39.
 149. Развитие Еревана… с.286-288.
 150. Азимбеков Иса. Мусульманские надписи Тифлиса, Эривани и Нахичевани. Известия Азкомистариса, Баку, 1929, выпуск 4, с.300.
 151. Известия Императорской Археологической Комиссии. Выпуск 46. С.Петербург, 1912, с. 75-81.
 152. ADRA, f.897, siy.1, iş.78, v.22-24.
 153. Akademik Yusif Məmmədəliyev. Bakı, 1996, “NPB”, s.13.
 154. ARPİİSSA, f. 1, siy. 221, iş 1, vv.21.
 155. Yenə orada, s.857-858.
 156. ARPİİSSA, f. 1, siy. 222, iş 48, vv. 14-17.
 157. Шопен И. И. Исторический памятник…,s. 851-852.
 158. Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերևանը: Յերևան, 1931, (Yervand Şahəziz. Qədim İrəvan. Yerevan, 1931, ermənicə) s.34.
 159. Акопян Тадевос. Очерк истории Еревана. Ереван, 1977, с.269-273.
 160. Шопен И.И. Исторический памятник …,. 451-452.
 161. Гагстгаузен Август. Закавказский край. Санктпетербург, 1857, часть I, c.230-231
 162. Шопен И.И. Исторический памятник …, c.543-599.
 163. İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. Bakı, Azərbaycan, 2010, s.58-59.
 164. Zeynalov Əsgər. İrəvan məktəbləri. Bakı, “Mütəcrim”, 2011, s.11-21.
 165. Ризаев Сабир. Азербайджанский театр в Армении. Баку, 1963, с. 29; Kərimov İnqilab. Azərbaycan teatr tarixi. I cild. Bakı, “Elm”, 2008, s.328-329.
 166. Акты, собранные Кавказской Археографической комиссиею. (АКАК). Под ред. Ад.Берже. Том II, Тифлис, 1868, док. 1224, с. 613.
 167. Григорян З. Göstərilən əsəri, c. 141.
 168. Şardən Jan. Səyahətnamə (Fransız dilindən tərcümə edən V.Aslanov). Bakı, 1994, s.23-28
 169. Зейналов Аскер. Эриванская интеллигенция. Баку, «Мутарджим», 2011, с.51-52.
 170. Çələbi Evliya. Səyahətnamə (Azərbaycan tarixinə aid seçmələr. Hazırlayan Seyidağa Onullahi). Bakı, 1997, s.50.
 171. «Kaspi» qəzeti, № 100, 31 may 1905-ci il.
 172. “Pravda” qəzeti, 19 iyul 1988-ci il.
 173. Собрание актов…, Часть I, Москва, 1833, с. 43.
 174. Vəlibəyov Rza. Keçmişdən səhifələr. s.136.
 175. Yenə orada, s.851.
 176. Azərbaycan teatrının salnaməsi. Birinci hissə, s.316-323.
 177. Сборник статистических сведений о Кавказе”, Том I, Отд. III, Тифлись, 1869, с.7.
 178. Kotzebue by Moritz Von. Narrative of a journey into Persia, in the suite of the imperial Russian embassy, in the year 1817. London: 1819. p.100-105.
 179. “Azərbaycan” qəzeti (rusca), 14 yanvar 1919-cu il, №8.
 180. Ишханян Б. Народности Кавказа. Состав населения, профессиональная группировка и общественное разслоение Кавказских народностей. Петроград,1916, с.18.
 181. «Kaspi» qəzeti, № 100, 31 may 1905-ci il.
 182. Папазян А. Иноземное господство в Арартской области (ХV в.), в. Журнале «Известия АН Армянской ССР. Общественные науки, № 7-8, 1960, с.25 (erməni dilində).
 183. История армянского народа, Ереван. 1980, c. 171.
 184. Потто Василий. Кавказская война. Том. 3. с. 317.
 185. Азимбеков Иса. Мусульманские надписи Тифлиса, Эривани и Нахичевани. Известия Азкомистариса, Баку, 1929, выпуск 4, с. 299-300.
 186. Акопян Т.Х. Очерк истории Еревана. Ереван, 1977, с.129-130.
 187. Dəlili Hüseyn. Azərbaycanın cənub xanlıqları. Bakı, “Elm”, 1979, s. 130; Бутков П.А. .Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Часть вторая. Санкт-Петербург, 1869, с.177.
 188. Azərbaycan bayraqları. Bakı, “Elm”, 2005. s. 26-27.
 189. Аруманян В., Асратян М., Меликян А. Ереван, 1968, с. 31.
 190. Собрание актов, относящихся к обозрению истории Армянского народа. Часть I, Москва, 1833, с. 328; Арзуманян Ашот., Ока Бюракана, Ереван, 1976, с. 284.
 191. Sovet Ermənistanında Azərbaycan kitabı (1925-1985). Biblioqrafiya. Tərtib edəni Söhbət Məmmədov. İrəvan, 1985, s.113.
 192. Nağıoğlu Möhsün. “Rəvaninin “Gülüstan” tərcüməsi” məqaləsi. “Elm və həyat” jurnalı, №2, 2010-cu il.
 193. ARDA, fond 970, siy.1, iş 1, v. 51-52.
 194. Nuri Süleyman. s.305.
 195. Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերևանը: Յերևան, 1931. (Yervand Şahəziz. Qədim İrəvan. İrəvan, 1931, ermənicə, s.170).
 196. Əfəndi Rasim. Gösərilən əsəri, s.115-116.
 197. Yerevanlı Əkbər. Azəri-erməni ədəbi əlaqələri. İrəvan, 1968, s.282.
 198. “Azərbaycan” qəzeti (rusca), 9 iyul 1919-cu il, №142)
 199. Козлов. В. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти. 1953-1985 гг., М.: Олма-пресс, 2006, c. 425.
 200. Путеводитель по Кавказскому Военно-Историческому Музею. Тифлис, Типография штаба Кавказского военного округа, 1913.
 201. Шопен И. И. Исторический памятник…, s.856-857.
 202. Эзов Г. А. Снощения Петра Великого с aрмянском народом. Документы. СПб. 1898, док. № 43. с.88.
 203. Leo. Seçilmiş əsərləri (erməni dilində), 10 cilddə, I cild. Yerevan 1966, səh.5.
 204. Զավեն Կորկոտյան. Խորհրդային Հայաստանի բնակչությունը. (1831-1931), Յերևան, 1932. Zaven Korkodyan. Sovet Ermənistanının əhalisi. (1831-1931). Yerevan, 1932, s.164-167.
 205. Mərdanov Misir. Azərbaycan təhsil tarixi. II cild, Bakı, “Təhsil”, 2011, s.149.
 206. “Ноев Ковчег”qəzeti, № 3 (138), март, 2009.
 207. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Araşdırma, tərcümə, qeyd və əlavələrin müəllifləri Ziya Bünyadov, Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı), Bakı, “Elm”, 1996, s.12-13.
 208. Памятная книжка Эриванской губернии на 1914 год. Эривань, 1914, Отд. I, с.59.
 209. Schillinger G. Persianische und Ost-indianische Reise. Nürnberg, 1716, s.118; İrəvan xanlığı. Bakı, Azərbaycan, 2010, s.78.
 210. Шавров Н.Н., Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам, С.Петербург, 1911, səh.64.
 211. Развитие Еревана после присоединения Восточной Армении к России. Сборник документов. 1801-1917гг. Ереван, 1978, с.286-288.
 212. Арутюнян Н.В. Биайнили (Урарту). Ереван, 1970, с.423.
 213. Kotzebue by Moritz Von. Göstərilən əsəri, p.112-113.
 214. Yenə orada, s. 27-28.
 215. Шопен И.И. Исторический памятник…, с. 904.
 216. Армянская набойка. Москва, 1953, с.8-9.
 217. Губернии Российской Империи. История и руководители 1708-1917. Москва, «Объединенная редакция МВД России», 2003, с.376-377, 468.
 218. Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях. СПб., 1836, IV hissə, s. 266; İrəvan xanlığı. Bakı. 2010 s.107.
 219. Qarayev Elçin. İrəvan xanlığı. Bakı, 2010, s. 54; Əliyev Fuad, Həsənov Urfan. İrəvan xanlığı. Bakı, 1997. s. 64-65.
 220. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. . s.26-27.
 221. Шопен И.И., Исторический памятник…, с. 468.
 222. Şəfəq Nasir. İrəvanda Azərbaycan mətbuatı: 95 yaşlı “Bürhani-həqiqət” jurnalı. “525-ci qəzet”, 24 yanvar 2012-ci il.
 223. Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը (1500-1800 թթ.). Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1971, s. 366.
 224. Шопен И. И. Исторический памятник…, c.468.
 225. Помпеев Ю. Карабахский дневник. Москва, “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2010, с.75.
 226. Памятная книжка Эриванской губернии на 1904 год. Эривань, 1903, отд. II, с.1-2.
 227. Томас де Ваал. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной». Москва, «Текст», 2005, c.118-119.
 228. Геворгян Паргев. В борьбе за существование. «Армянский вестник» qəzeti, Moskva, sentyabr, 1993.
 229. Полное собрание сочинений А.С.Грибоедова. Том 1, С-Петербург, 1839, с. 43-44.
 230. Симеон Ереванци. Джамбр. Москва, 1958, с.21.
 231. Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, fond 970, siyahı 1, iş 1, vərəq 46.
 232. Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերևանը: Յերևան, 1931, էջ 249; (Yervand Şahəziz. Qədim İrəvan. İrəvan, 1931, ermənicə, səh.249.
 233. http://victor.sokirko.com/.
 234. Kərimov Kərim. “İrəvan sərdarının sarayı” məqaləsi. “Yeni fikir” qəzeti, 18 oktyabr 1995-ci il, № 5.
 235. Потто В. Кавказская война. Том. 3. Персидская война: 1826-1828 гг. Москва, «Центрполиграф», 2006, с. 354-358.
 236. Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, fond 894, siy.10, iş.80, vərəq.49-56.
 237. AKAK, Том VII, док. 438, c. 491.
 238. Tərbiyət Məhəmmədəli. Danişməndani-Azərbaycan. Bakı, “Azərbaycan”, 1987, s.35.
 239. Zeynalov Əsgər. İrəvan ziyalıları. Bakı, “Oğuz eli”, 1999, s. 67-73.
 240. Зейналов Аскер. Эриванская интеллигенция. Баку, «Мутарджим», 2011, с.77-84.
 241. «Kaspi» qəzeti, № 96, 24 may 1905-ci il.
 242. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament. I cild, Bakı, 1998, səh.855-559.
 243. «Kaspi» qəzeti,  № 39, 19 fevral, 1906-cı il.
 244. Rəhimli İlham. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı. s.119-120.
 245. Потто В. Кавказская война. Том. 3. Персидская война: 1826—1828 гг. Москва, «Центрполиграф», 2006, с. 361-363.
 246. Печеви Ибрахим Эфэнди. История. (Извлечение по истории Азербайджана и сопредельных стран и областей периода 1520-1640гг.), Подготовил З.Буниатов, Баку, 1988, с.26.
 247. Арутюнян Б. Крупное монастырское хозяйство в Армении в XVII — XVIII вв. по архивным материалам Эчмиадзинского монастыря. Ереван, 1940, c.9-10.
 248. Акты, собранные Кавказской Археографической комиссиею. (АКАК). Том VII, Тифлис, 1878, док. 432, c. 480-481.
 249. Шопен И, Исторический памятник…, с.907.
 250. Məmmədov İsrafil. Tariximiz, torpağımız, taleyimiz. Bakı, “Adiloğlu”, 2002, s.638.
 251. АКАК, Том III, Тифлис, 1869, док. 467, с. 254.
 252. Məmmədov İsrafil. İrəvan dəftəri. III, Teatr tariximizdən səhifələr. s.60-61.
 253. Усларь П.К. (сост.). Военно-статистическое обозрение Российской Империи. Санктпетербург, 1853, Том 16, Часть 6. Эриванская губерния. c.186.
 254. Həbib Həsənov. Silinməz adlar, sağalmaz yaralar. Bakı, 1997, s.60-61.
 255. Mərdanov Misir. Azərbaycan təhsil tarixi. I cild, Bakı, “Təhsil”, 2011, s.91.
 256. Гакстгаузен Август. Закавказский край. Санктпетербург, 1857, часть I, c.230.
 257. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Araşdırma tərcümə, qeyd və əlavələrin müəllifləri Ziya Bünyadov və Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı). Bakı, “Elm”, 1996, s. 18.
 258. Şərif Əziz. Keçmiş günlərdən. Bakı, “Yazıçı”, 1983, səh.44-47.
 259. Çələbi Evliya. Göstərilən əsər, s.51.
 260. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. 6 cilddə. 6-cı cild. Bakı, 1985, s.7-9.
 261. Ermənistan KP MK-nın Partarxivi, fond 1, iş 309, qovluq 18, v.10.
 262. Собрание актов, относящихся к обозрению истории Армянского народа. Часть I, Москва, 1833, c.278-279.
 263. Mədətli Eynulla. “Səməd Sərdariniyanın “İrəvan müsəlman yurdu olmuşdur” kitabı” məqaləsi, “Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2002, №2, s.196-199.
 264. АКАК, Том III, Тифлис, 1869, док. 467, с. 254.
 265. Abbasov İ. Azərbaycan folkloru XIX əsr erməni mənbələrində. Bakı, 1977, s.102.
 266. Հակոբյան Թ. Երևանի պատմությունը. 1500-1800 թթ., Երևան, 1971, էջ 283. (Hakobyan T. Yerevanın tarixi. 1500-1800-cü illər. Yerevan, 1971, səh.283.
 267. Rəhimli İlham. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı. s.122-123.
 268. James Justinian Morier. A second journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople, between the years 1810 and 1816, p.320-321.
 269. Azərbaycan teatrının salnaməsi. Birinci hissə, s.127.
 270. Памятная книжка Эриванской губернии на 1906 год. Эривань, 1905, с.57.
 271. Çələbi Evliya. Səyahətnamə. (Azərbaycan tarixinə dair seçmələr). Bakı, 1977, s.50-51.
 272. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе: Часть I, Москва, 1823, с.60.
 273. Тер-Гевондян Арам. Армения и арабский халифат. Ереван, «АН Армянской ССР», 1977, s.271-285.
 274. Əhmədov Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. IV cild, Bakı, “Təhsil”, 2006, s.308-309.
 275. Акопян Тадевос. Очерк истории Еревана, с.85.
 276. Известия Императорской Археологической Комиссии. Выпуск 46. С.Петербург, 1912, с. 79.
 277. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, II cild, Bakı, 2005. s.362.
 278. “Azərbaycan” (rusca) qəzeti, 29 iyun-1 iyul 1919-cu il, №134-135.
 279. Томас де Ваал. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной. Москва, “Текст”, 2005, c.42.
 280. Çələbi Evliya. Göstərilən əsər, s.50.
 281. Erməni təranələri (erməni dilində). S. –Peterburq, s.5; 1868; Bax: Abbasov İ., göstərilən əsəri, s.65.
 282. Allahverdiyev Cəlal. İrəvan ədəbi mühiti. Bakı, “Elm”, 2010, s.43-44
 283. Персидские документы Матенадарана. Указы. Вып. II, 1601-1650 гг., Сост. А. Д. Папазян. Ереван, 1959 c.368-369.
 284. Şardən J. Göstərilən əsər s. 22.
 285. Atlas. Voyage au Caucase chez les tcherkesses et les abkhases en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée par Frédéric Dubois de Montpéreux. Paris, 1843.
 286. “Qızıl şəfəq”, №3, 12 yanvar 1929-cu il.
 287. «Kaspi» qəzeti,  № 186, 24 sentyabr, 1905-ci il.
 288. Шопен И.И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху её присоединения к Российской империи. СПб., 1852, c.543-546.
 289. Акопян Тадевос. Очерк истории Еревана. с.198-199.
 290. Абегян Манук. История древнеармянской литературы. Том 1. Ереван, 1948, с.10.
 291. İrəvan türklərinin mətbuat abidəsi “Lək-lək” jurnalı. Transliterasiya edən Ziyəddin Məhərrəmov. Bakı, “Açıq dünya”, 2008, s.92.
 292. Томас де Ваал. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной. Москва, “Текст”, 2005, c. 50-52.
 293. Azerbaijani carpets. Iravan group. Baku. “Elm”, 2011, p. 41.
 294. Акопян Тадевос. Очерк истории Еревана. с.335-336.
 295. Əfəndi Rasim. Azərbaycan incəsənəti. Bakı, 2007, s.114-115.
 296. Lynch H.F.B. Armenia. Travels and Studies.  Vol I,  p.216-217.