Ərəb xilafəti dövrü

Əmirlər (640 – 878)

 • Məhəmməd ibn Mərvan (693 – 701, faktiki olaraq 699-cu ildən)
 • Məsləmə ibn Əbd əl-Malik (709 – 715)
 • Cərrah ibn Abdullah əl-Həkəmi (722 – 724)
 • Məsləmə ibn Əbd əl-Malik (725-729)
 • Cərrah ibn Abdullah əl-Həkəmi (729 – 730)
 • Məsləmə ibn Əbd əl-Malik (731 – 732)
 • Mərvan ibn Məhəmməd (Kar ləqəbli) (732 – 744)
 • Musafir ibn Kusayr (745 – 750)
 • Əbu Cəfər (750-754)
 • Həsən ibn Kəhtəbə ət-Tayi (754 – 759)
 • Mehdi (760-775)
 • Həsən ibn Kəhtəbə ət-Tayi (771 – 775)
 • Yəzid ibn Usayd əs-Sulami (752 – 754) (759 – 769) (775 – 780)
 • Harun (780-786)
 • Huzayma ibn Hazim ət-Təmimi (786 – 787)
 • Yusuf ibn Rəşid əs-Sulami (787)
 • Yəzid ibn Məzyəd əş-Şeybani (787 – 788)
 • Ubəydullah ibn Mehdi (788-791)
 • Fəzl ibn Yəhya ibn Xalid əl-Bərmaki (792-795)
 • Məhəmməd əl-Əmin (795-809)
 • Əhməd ibn Yəzid əs-Sulami (796 – 797) (811)
 • Səyid ibn Səlm əl-Bahili (798 – 799) (799)
 • Nəsr ibn Həbib əl-Mühəlləbi (799)
 • Yəzid ibn Məzyəd əş-Şeybani (799 – 801)
 • Əsəd ibn Yəzid əş-Şeybani (801 – 802)
 • Məhəmməd ibn Yəzid əş-Şeybani (802 – 803)
 • Huzayma ibn Hazim ət-Təmimi (803 – 806)
 • Süleyman ibn Yəzid əl-Əmiri (806 – 807)
 • Əyyub ibn Süleyman (807)
 • Yəhya ibn Zufər (808)
 • Əbdallah ibn Məhəmməd (809)
 • Məhəmməd ibn Zühəyr əd-Dəbbi (809)
 • Əsəd ibn Yəzid ibn Məzyəd (809 – 811)
 • İshaq ibn Süleyman əl Həşimi (811 – 813)
 • Əbu Əbdallah (814)
 • Hatim ibn Hərsəmə ibn Əyun (815 – 818)
 • Yəhya ibn Muad (818 – 819)
 • Əhməd ibn Yəhya (819 – 820)
 • İsa ibn Məhəmməd əl Məmuni (820 – 823)
 • Məhəmməd ibn Əbdallah əl Kəlbi (823)
 • Zurayk ibn Əli (824 – 825)
 • Əhməd ibn Əbd əl-Əla (825 – 826)
 • Əbd əl-Əla ibn İbrahim (826 – 827)
 • Məhəmməd ibn Humayd ət-Tusi (827 – 828)
 • Xalid ibn Yəzid əş-Şeybəni (829 – 832)
 • Əl-Abbas ibn əl-Məmun (832-834)
 • Əl-Əfşin Həydər ibn Kavus (835-840)
 • Xalid ibn Yəzid əş-Şeybəni (841)
 • Xalid ibn Yəzid ibn Məzyəd əş-Şeybəni (842-845)
 • Məhəmməd ibn Xalid (845 – 849)
 • Əbu Əbdallah əl-Mutazz Billah (849-862)
 • Əl-Abbas ibn əl-Müstain (863 – 865)
 • Əbdallah ibn əl-Mutazz (866 – 867)
 • İsa ibn əş-Seyx əz-Zuhri əş-Seybani (870)
 • Cəfər əl-Mufavvid (875 – 883)

Qeyd: Bu siyahıya erməni tarixçilərinin indi “Qərbi Ermənistan” adlandırdıqları ərazilərdəki xilafət əmirlərinin də adları daxil edilmişdir.

Ədəbiyyat: [78]

Nazim Mustafa
tarix üzrə fəlsəfə doktoru