Çuxursəəd bəylərbəyləri

 • Əmir Səəd (XIV əsrin sonlarından 1410-cu ilə qədər)
 • Pir Hüseyn (1410-1413)
 • Pir Yaqub (Pir Hüseyn oğlu) (1420-ci illər)
 • Əbdül (Pir Hüseyn oğlu) (1440-cı illər)
 • Yaqub bəy (1440-cı illər)
 • Həsənəli Qaraqoyunlu (1460-cı illər)
 • Div Sultan Rumlu (1515-dən)
 • Hüseyn xan Sultan Rumlu (1550-ci ildən)
 • Şahqulu Sultan Ustaclı (1550-1575)
 • Məhəmməd xan Toxmaq Ustaclı (1576-1583)
 • Lələ paşa (1577)
 • Xıdır paşa (1583)
 • Məhəmməd Şərif paşa (1604-cü ilədək)
 • Əmirgünə xan Qacar (1604/5-1625)
 • Təhmasibqulu xan Qacar (1625-1635)
 • Fərhad paşa (1635)
 • Kalbalı xan (1636-1639)
 • Çağata Kötük Məhəmməd xan (1639/40-1648)
 • Xosrov xan (1648-1652/53)
 • Məhəmmədqulu xan Lələ bəy (1652/53-1659/60)
 • Nəcəfqulu xan (1659/60-1663)
 • Abbasqulu xan Qacar (Əmirgünə xan Qacarın oğlu) (1663-1666)
 • Səfi xan (Alxas Mirzə)*** (1666/67-1674)
 • Sarıxan bəy (1674-1675)
 • Səfiqulu xan (1675-1679)
 • Zal xan (1679-1688)
 • Murtuzaqulu xan (1688-1691)
 • Məhəmmədqulu xan (1691-1694)
 • Zöhrab xan (1694-1699)
 • Fərzəli (Fətəli) xan Qacar (1699-1705)
 • Əbdül Məhəmməd xan (1705-1709)
 • Mehrəli xan (1709-1719)
 • Allahqulu xan (1719-1725)
 • Rəcəb paşa (1725-1728)
 • İbrahim paşa və Mustafa paşa (1728-1734)
 • Əli paşa dəftərdar (1734)
 • Hacı Hüseyn paşa (1734)
 • Məhəmmədqulu xan (1735)
 • Pir Məhəmməd xan (1736)

Ədəbiyyat: [79]

Nazim Mustafa
tarix üzrə fəlsəfə doktoru